Qual'hè chì ti rilevò,
O Corsu,in quella stagione?
Chì t'empia di pisticcine
Ogni sabatu un curbone?
Eppò avale ti si messu
O corsu, à fà lu briccone!

Ti vendii li me frutti
È impattavi li to affari;
Vistii li to figlioli,
Rigulari li scarpari;
Ingrassari lu purcellu,
Tuttu l'annu arii danari.

Cantara lu mulinaru
Ch'avia pienu lu mulinu,
U cavallu galuppara
Sott'à lu so carruzzinu,
Chi per tutti lu mio fruttu
Era, o Corsu, un gran fistinu.

Facii porte è purtelli,
Sulai, casce è cascioni,
Intempiavi la to casa
Tù cù travi è cantilloni,
Grazia, o Corsu, eppur la sai,
À li mio gran figliuloni.

Ancu sinu à la to cascia
Quandu parti à l'altru mondu
Ti furniscu, è sta sicuru,
O Corsu, ch'io non confondu;
Bastardu di Sambucucciu,
Almenu rifletti à fondu!

Quandu la guerra hè finita,
Chì sarà di tè, mischinu?
Zappa puru lu to fornu
È chjodi lu to mulinu:
Parterai pè lu mondu,
Errente senza un quattrinu.